Vækst og jobskabende erhvervsudvikling

Langeland – Læsø – Samsø – Ærø

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø har udarbejdet en lokal LAG udviklingsstrategi for  perioden 2023-2027. Læs hele udviklingsstrategien her på siden LAG. 

I løbet af 2023, vil LAG LLSÆ udarbejde en ny FLAG udviklingsstrategi. Hold øje her på siden, hvor den endelige udviklingsstrategi bliver tilgængelig.

I 2024 bliver LAG LLSÆ en integreret FLAG/LAG.

 

 

 

Leader-metoden

En såkaldt “bottom up”-metode

Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt partnerskab, der udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi for deres område. Et partnerskab finder sammen og opretter en lokal aktionsgruppe.

Den lokale udviklingsstrategi er aktionsgruppens og bestyrelsens styringsværktøj. Strategien skal afspejle de nationale mål for lokalstyret udvikling. Hovedmålsætningen for lokalstyret udvikling er at fremme vækst og jobskabende erhvervsudvikling og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne.

Strategien forfølger disse mål gennem anvendelse af LEADER-metoden, der er en såkaldt ”bottom-up” metode. Det betyder, at ideerne og initiativerne er kommet nedefra fra de lokale aktører. Strategien indeholder en vision og mål for indsatsen samt kvantificerbare mål for output eller resultater inden for de indsatsområder, som aktionsgruppen prioriterer i strategien.

Strategien skal medvirke til, at bestyrelsen kan fokusere på og udvælge de projekter til tilskud, der bedst kan bidrage til at nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Strategien skal derfor bl.a. indeholde en situationsanalyse, en vision for udviklingen af det geografiske område og kriterier for prioritering af projekter.

Indsatsområder

I udviklingsstrategien for den integrerede LAG / FLAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø er defineret disse indsatsområder:

 

 

Erhvervsudvikling: Styrke erhvervsudviklingen og skabe flere helårs arbejdspladser på de fire øer

Bæredygtig turisme: Støtte og udvikle bæredygtig kyst- og oplevelsesturisme

Bosætning: Styrke og synliggøre de fire øers kvaliteter som bosætningsområder

Grøn omstilling: Støtte den bæredygtige udvikling