Udvikling på Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø er en integreret FLAG/LAG. Der er udarbejdet en lokal LAG og FLAG udviklingsstrategi for perioden 2023-2027.

Udviklingsstrategierne er udviklet med mest mulig inddragelse og medbestemmelse fra
Langeland, Læsø, Samsø og Ærø med brug af bl.a. SWOT analyse. LAG LLSÆ arbejder efter LEADER-metoden, som betyder at det er borgerne, der har den afgørende indflydelse på udviklingen af deres eget lokalområde.

Formålet med metoden er, at styrke samarbejdet mellem lokale aktører, som bl.a. lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder, igennem en ”bottom-up” tilgang, hvor der samarbejdes om at udvikle en fælles strategi og plan for udvikling af deres område.

De lokale aktionsgrupper tildeler tilskud til relevante projekter, med udgangspunkt i deres lokale udviklingsstrategi og retningslinjer fra EU og Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Læs de enkelte udviklingsstrategier på siderne:

LAG udviklingsstrategi

FLAG udviklingsstrategi

Leader-metoden

Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt partnerskab, der udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi for deres område. Et partnerskab finder sammen og opretter en lokal aktionsgruppe.

Den lokale udviklingsstrategi er aktionsgruppens og bestyrelsens styringsværktøj. Strategien skal afspejle de nationale mål for lokalstyret udvikling. Hovedmålsætningen for lokalstyret udvikling er at fremme vækst og jobskabende erhvervsudvikling og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne.

Strategien forfølger disse mål gennem anvendelse af LEADER-metoden, der er en såkaldt ”bottom-up” metode. Det betyder, at ideerne og initiativerne er kommet nedefra fra de lokale aktører. Strategien indeholder en vision og mål for indsatsen samt kvantificerbare mål for output eller resultater inden for de indsatsområder, som aktionsgruppen prioriterer i strategien.

Strategien skal medvirke til, at bestyrelsen kan fokusere på og udvælge de projekter til tilskud, der bedst kan bidrage til at nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Strategien skal derfor bl.a. indeholde en situationsanalyse, en vision for udviklingen af det geografiske område og kriterier for prioritering af projekter.