Sådan behandler bestyrelsen din ansøgning

Kriterier og prioritering i LAG LLSÆ

Når bestyrelsen i LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø skal vurdere og prioritere i indkomne ansøgninger, foreligger der et krav om gennemsigtighed for ansøger.

LAG LLSÆ består af 23 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 3 er udpeget af regionerne, samt 4 suppleanter, fordelt på de 4 øer. Den beløbsramme der er i en ansøgningsrunde fordeles ligeligt på Langeland, Læsø, Samsø og Ærø. Dette for at støtte udviklingen lige meget på hver ø, som beskrevet i LAG LLSÆs udviklingsstrategi. Princippet om fordelingen kan i særlige tilfælde fraviges.

En bestyrelse i en lokal aktionsgruppe (LAG) skal være en blandet sammensætning, hvor det tilstræbes, at der er repræsenteret personer fra flg. socioøkonomisk grupper:

1) Lokale borgere

2) lokale virksomheder erhvervsorganisationer og fagforeninger

3) Lokale foreninger fx natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger

4) Offentlige myndigheder. (I bestyrelsen sidder der en kommunalt og regionalt udpeget person)

5) Repræsentanter for fiskeri-interesser

I forbindelse med en ansøgningsrunde skal bestyrelsen benytte et prioriteringsværktøj, hvor der gives point ud fra nogle udstukne kriterier og fokusområder fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, punkterne 1-9 herunder.

Punkt 10; bæredygtighed, er en prioritering LAG LLSÆs bestyrelse har valgt som en ekstra prioritet. Indkomne ansøgninger pointgives dermed også ud fra hvorvidt der er bæredygtige elementer i projektet.

Der gives point ud fra hvert kriterie på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score og 1 er den laveste.

Bestyrelsen i LAG LLSÆ vægter alle kriterierne lige højt, men har krav om minimumspoint ud fra de enkelte kriterier. Minimumspointene ses ved hvert kriterie. Hvis projektet opnår  minimumspoint eller derover ud fra alle kriterier, er der mulighed for, at det kan blive indstillet til støtte.

Min.
Score
Prioriteringskriterium
Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen 4
Projektbeskrivelsen 4
Er projektet fuldt oplyst? 2
Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed 2
Lokal forankring og samarbejde 1
Nyhedsværdi og innovation 2
Projektets levedygtighed 2
Gør LAG’ens midler en forskel (kritisk kapital)
(kritisk kapital)
2
Projektets effekt 2
Bæredygtighed 2