Sådan behandler bestyrelsen din ansøgning

Når bestyrelsen i LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø skal vurdere og prioritere i indkomne ansøgninger, foreligger der et krav om gennemsigtighed for ansøger.

LAG LLSÆ består af 23 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 3 er udpeget af regionerne, samt 4 suppleanter, fordelt på de 4 øer. Den beløbsramme der er i en ansøgningsrunde fordeles ligeligt på Langeland, Læsø, Samsø og Ærø. Dette for at støtte udviklingen lige meget på hver ø, som beskrevet i LAG LLSÆs udviklingsstrategi. Princippet om fordelingen kan i særlige tilfælde fraviges.

En bestyrelse i en lokal aktionsgruppe (LAG) skal være en blandet sammensætning, hvor det tilstræbes, at der er repræsenteret personer fra flg. socioøkonomisk grupper:

1) Lokale borgere

2) lokale virksomheder erhvervsorganisationer og fagforeninger

3) Lokale foreninger fx natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger

4) Offentlige myndigheder. (I bestyrelsen sidder der en kommunalt og regionalt udpeget person)

5) Repræsentanter for fiskeri-interesser

 

LAG LLSÆs bestyrelses procedurebeskrivelse ved behandling af ansøgninger

LAG LLSÆ uddeler årligt en given beløbsramme, der som udgangspunkt, fordeles over to ansøgningsrunder. LAG LLSÆ kan dog, efter en konkret vurdering af antal og kvalitet af indkomne ansøgninger, vælge at anvende flere eller færre midler pr. ansøgningsrunde.

Det kan ske, at én af øerne prioriterer at fordele hele beløbsrammen i første runde, hvorfor ansøgninger fra den pågældende ø ikke kan imødekommes, hvis der kommer en ansøgningsrunde mere i det pågældende år.

Dog kan det være tilfældet, at der kommer tilbageløbsmidler fra tidligere ansøgningsrunder – der skal uddeles samme år – og i det tilfælde åbnes der for, at den pågældende ø kan deltage i ansøgningsrunden, hvor ansøgere kan søge om beløbsrammen, der er til rådighed efter tilbageløb.

 

Kriterier og point

LAG LLSÆ vurderer alle ansøgninger i forhold til 10 prioriteringskriterier. Hvert kriterie vurderes ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest/bedst. Der kan max opnås 50 point i alt. Bestyrelsen i LAG LLSÆ benytter ikke vægtning af de enkelte kriterier, men har krav om minimumspoint ud fra de enkelte kriterier. Minimumspointene ses ved hvert kriterie. Hvis projektet opnår minimumspoint eller derover – ud fra de enkelte kriterier – er der mulighed for, at det kan blive indstillet til støtte.

 

1.      Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen

Minimumspoint: 4

2.      Projektbeskrivelsen

Minimumspoint: 4

3.      Er projektet fuldt oplyst?

Minimumspoint: 2

4.      Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed

Minimumspoint: 2

5.      Lokal forankring og samarbejde

Minimumspoint: 2

6.      Nyhedsværdi og innovation

Minimumspoint: 2

7.      Projektets levedygtighed

Minimumspoint: 2

8.      Gør LAG’ens midler en forskel (kritisk kapital)

Minimumspoint: 2

9.      Projektets effekt

Minimumspoint: 3

10.   Bæredygtighed

Minimumspoint: 1

 

Når ansøgningsrunden indeholder færre midler end ansøgt, prioriterer LAG LLSÆ at tildele ud fra et eller flere af flg. principper:

  1. give det fuldt ansøgte beløb til de projekter, der opnår de højeste antal samlede point (og opnået minimumspoint ud fra de enkelte kriterier) og til gengæld give afslag til resten.
  2. give det fuldt ansøgte beløb til projekter, der opnår det højst samlede antal point (og opnået minimumspoint ud fra de enkelte kriterier) og give projekter med færre point (der har opnået minimumspoint ud fra de enkelte kriterier) et reduceret beløb.
  3. fordele midlerne på så mange projekter som muligt (som har opnået minimumspoint ud fra de enkelte kriterier) og dermed reducere i alle indstillingsbeløbene. Procentuelt skal beløbene reduceres på samme vis.
  4. give en del af det ansøgte beløb til de projekter, der opnår det højeste antal samlede point (og opnået minimumspoint ud fra de enkelte kriterier), men nedsætte enkelte projekter med beløb svarende til bestemte udgiftsposter, som LAG LLSÆ ikke kan støtte jf. – udviklingsstrategien.
  5. I en given ansøgningsrunde kan bestyrelsen vælge at inddele ansøgningerne (der har opnået minimumspoint ud fra de enkelte kriterier) i grupperinger, hvor ansøgningerne grupperes efter ansøgt beløbsstørrelse. Hver gruppering reduceres efter samme procentsats eller tildeles samme beløb.

LAG LLSÆ prioriterer at have en geografisk balance øerne imellem, men giver samtidig øerne autonomi og fleksibilitet til – i forbindelse med indstillinger i en pågældende ansøgningsrunde – at vælge at køre med et eller flere af ovenstående principper. Hver ø kan altså selv bestemme – i den pågældende ansøgningsrunde – hvilke(t) princip/principper, de uddeler midler med afsæt i.

LAG LLSÆ vurderer projekter i forhold til hinanden i en given indstillingsrunde for at kunne afgøre, hvilke projekter der har det højeste antal point og dermed bedst lever op til prioriteringskriterierne. Det betyder, at et projekt, der har fået afslag i én ansøgningsrunde, godt kan blive indstillet i en anden ansøgningsrunde, da det afhænger af antal og kvalitet af de øvrige ansøgninger.

Vær opmærksom på, at denne procedurebeskrivelse er gældende for nuværende, men kan ændres forinden en ny ansøgningsrunde, hvis bestyrelsen beslutter det.

Gældende procedurebeskrivelse vil altid være at finde på lagllsae.dk forud for en ansøgningsrunde.