LAG LLSÆs prioriteringskriterier

Sådan vurderes ansøgningerne i LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø

Når bestyrelsen i LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø skal vurdere og prioritere i indkomne ansøgninger, foreligger der et krav om gennemsigtighed for ansøger.

LAG LLSÆ består af 23 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 3 er udpeget af regionerne, samt 4 suppleanter, fordelt på de 4 øer. Den beløbsramme der er i en ansøgningsrunde fordeles ligeligt på Langeland, Læsø, Samsø og Ærø. Dette for at støtte udviklingen lige meget på hver ø, som beskrevet i LAG LLSÆs udviklingsstrategi. Princippet om fordelingen kan i særlige tilfælde fraviges.

En bestyrelse i en lokal aktionsgruppe (LAG) skal være en blandet sammensætning, hvor det tilstræbes, at der er repræsenteret personer fra flg. socioøkonomisk grupper:

1) Lokale borgere

2) lokale virksomheder erhvervsorganisationer og fagforeninger

3) Lokale foreninger fx natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger

4) Offentlige myndigheder. (I bestyrelsen sidder der en kommunalt og regionalt udpeget person)

5) Repræsentanter for fiskeri-interesser

I forbindelse med en ansøgningsrunde skal bestyrelsen benytte et prioriteringsværktøj, hvor der gives point ud fra nogle udstukne kriterier og fokusområder fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, punkterne 1-9 herunder.

Punkt 10; bæredygtighed, er en prioritering LAG LLSÆs bestyrelse har valgt som en ekstra prioritet. Indkomne ansøgninger pointgives dermed også ud fra hvorvidt der er bæredygtige elementer i projektet.

Bestyrelsen i LAG LLSÆ vægter alle kriterierne lige højt, men har krav om minimumspoint ud fra de enkelte kriterier. Minimumspointene ses ved hvert kriterie.

Min.
Score
Prioriteringskriterium
Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen 4
Projektbeskrivelsen 4
Er projektet fuldt oplyst? 2
Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed 2
Lokal forankring og samarbejde 1
Nyhedsværdi og innovation 2
Projektets levedygtighed 2
Gør LAG’ens midler en forskel (kritisk kapital)
(kritisk kapital)
2
Projektets effekt 2
Bæredygtighed 2